women_market


Undersøgelse om korruption og demokrati

Globale Gymnasier er et netværk af danske gymnasier, som
uddanner og inspirerer lærere og elever til at flytte undervisningen ud i virkeligheden og bruge verden som klasseværelse.

Undersøgelse om korruption og demokrati

En undervisningsvejledning

Modulet henvender sig til undervisning i samfundsfag på B – eller A-niveau. Modulet kan både bruges selvstændigt eller i forbindelse med et forløb om demokrati.

FormĂĄl

At eleverne bliver bevidste om, at der er en sammenhæng mellem staters styreformer, korruptionsniveau og velstand. Derudover skal de bruge David Eastons politiske kredsløb til at kunne forklare korruptionens årsager og konsekvenser.

 

Faglige mĂĄl

– anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå

– forklare samfundsmæssigeproblemstillinger ved anvendelse afbegreber og enkle teorier

–  formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale,  til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

 

Kernestof

Politik

– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet

– magtbegreber

– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU.

 

Modulets tilrettelæggelse (1-2 modul)

Eleverne skal have set film 4 Korruption: Hverdagsliv i Ghana, før de svare på undersøgelsesspørgsmålene. Enten skal de have sat sig ind i David Eastons begreber om det politiske system og Robert Dahls teori om styreformer, ellers skal de gøre det undervejs i arbejdet med undersøgelsesspørgsmålene.

Opsamlingen på undersøgelsesspørgsmålene kan f.eks. gennemgås i plenum på tavlen, afleveres som små gruppeprojekter, gennemføres som elevoplæg eller laves som nyhedsindslag f.eks. som Horisont på DR.

Opgaveark

I skal i grupper arbejde med følgende spørgsmål:

  1. Hvad siger film 4 om, hvor vigtigt ghaneserne anser det for at være at kunne stemme til valget?

2.  Hvad kan ud fra David Eastons begreber om det politiske system (outcome, output, feedback, input, krav, støtte)[1]være grunden til, at ghaneserne ikke anser deres stemme som vigtig?

3.   Hvilken konsekvens kan det have for David Eastons politiske kredsløb, at ghaneserne ser sådan på vigtigheden af at kunne stemme?

4.   Hvordan kan befolkningen prøve at bekæmpe korruption?
Se et eksempel i film 4.

5.   Brug Eastons begreber om det politiske system til at forklare, hvordan befolkningen kan bekæmpe korruption.

6.   Undersøg hvilken sammenhæng der er mellem typer af styreformer (autoritær, semi-autoritær og polyarki)[2] og korruptionsniveau? Se link.[3]

7.   Betyder det så, at en bestemt styreform fører til mindre korruption, eller er årsagen en anden? Se link.[4]

8.   Hvordan kan man med David Eastons begreber forklare, at der en sammenhæng mellem styreform og korruptionsniveau og mellem et lands velstand og korruptionsniveau?

9.   Prøv på baggrund din viden at placere politiske rettigheder[5] i Maslows behovspyramide[6] og prøv at lave en konklusion på baggrund af det.

[1] Se fx Morten BĂĽlow (red.): SamfNU (2. udgave), s. 132-134.

[2]Se fx Morten BĂĽlow (red.): SamfNU (2. udgave), s. 207-209

[3]http://www.transparency.org/cpi2015#map-container

[4] http://www.globalis.dk/Statistik/BNP-per-indbygger

[5]Se fx Morten BĂĽlow (red.): SamfNU (2. udgave), s. 215-216